Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 2020-05-25
Wersja poprzednia (2011-11-11)
Definicje:

Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu Napotem.pl po wcześniejszej rejestracji przez formularz bądź po utworzenia konta za pośrednictwem stron Facebook.com lub Google.com.
Link – adres kierujący po kliknięciu do strony zewnętrznej.
Serwis – Serwis Napotem.pl oraz wszystkie mechanizmy w nim zawarte znajdujące się pod adresem w domenie napotem.pl, o ile niewskazane jest inaczej.
Operator Serwisu - Piotr Kabaciński Studio 363, NIP: 1132644290.

Postanowienia ogólna
 1. Poniższy regulamin określa zasady świadczenia usługi Użytkownikom przez Serwis.
 2. Charakter Serwisu skierowany jest na archiwizowanie linków oraz związanych z nimi notatek.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronach Serwisu. Domniemywa się, że Użytkownik rejestrując się i korzystając z Serwisu zapoznał się z treścią niniejszego Regulamin przed jego akceptacją.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu w całym okresie posiadania konta w Serwisie.
 5. Jeżeli Użytkownik nie jest osobą pełnoletnią, wymagana jest zgoda rodzica bądź opiekuna prawnego do założenia konta w Serwisie. W takim wypadku zasady w Regulaminie odnoszą się do niego.
Warunki świadczenia usługi
 1. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości funkcjonowania Serwisu, Użytkownik powinien:
  • Mieć zapewniony dostęp do Internetu.
  • Korzystać z najnowszej dostępnej wersji preferowanej przeglądarki, której wsparcie jest kontynuowane przez podmiot odpowiedzialny.
  • Posiadać aktywny adres e-mail.
Użytkowanie Serwisu
 1. W celu zadbania o jakość funkcjonowania Serwisu oraz jego bezpieczeństwo Użytkownik zobowiązany jest do:
  • Niepodejmowania prób wprowadzania złośliwego kodu.
  • Niedokonywania działania mających na celu zakłócenie prawidłowego działanie Serwisu.
  • Niewykorzystywać Serwisu do publikacji treści bądź linków odnoszących się do materiałów niezgodnych z polskim prawem, lub mogących urazić lub gorszyć inne osoby. Treści takie mogą zostać usunięte przez Serwis bez powiadomienia, bądź przekazane odpowiednim organom wraz z informacjami o aktywności i danych użytkownika w przypadku wystosowania przez nie takiego żądania.
  • Niewykorzystywać Serwisu do działalności sprzecznej z polskim prawem.
  • Używać Serwisu zgodnie z przeznaczeniem zawartych w nim funkcjonalności.
 2. W przypadku wystąpienia uzasadnionych podejrzeń o prowadzenie któryś z działań wymienionych w punkcie 1 lub ich faktyczne wykonanie, Operator Serwisu ma prawo do wstrzymania świadczenia usługi danemu Użytkownikowi przez blokadę dostępu do konta na czas wyjaśnienia niepokojącej aktywności Użytkownika.
Odpowiedzialność
 1. Administrator Serwisu zobowiązuje się poczynić wszelkie starania, aby działanie aplikacji było prawidłowe, bezpieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • Treść i charakter danych wprowadzony do Serwisu przez Użytkownika.
  • Straty wywołane:
   • Osobom trzecim za pomocą Serwisu z działania Użytkownika.
   • Przerwaniem ciągłości w działaniu Serwisu.
   • Działaniem linków wprowadzonych przez użytkownika po przekierowaniu.
  • Utratę danych w Serwisie z powodu:
   • Szkodliwej działalności osób trzecich.
   • Awarii Serwisu.
Opłaty
 1. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 2. Dodatkowe funkcje płatne (o ile są aktualnie oferowane przez Serwis) mogą zostać uaktywnione przez Użytkownika w ramach procesu zakupowego opisanego i dostępnego w odpowiedniej sekcji Serwisu.
 3. Zasady płatnej oferty (w tym przysługujące Użytkownikowi prawo zwrotu oraz rezygnacji z usługi), zawarte są w dedykowanym regulaminie dostępnym na stronie Serwisu w okresie jej trwania.
Spory
 1. W przypadku roszczeń między Użytkownikiem a Administratorem Serwisu, będą one rozstrzygane w sposób polubowny. Jeżeli nie uda się uzyskać porozumienia do 60 dni mogą one zostać przekazane do rozpatrzenia przez odpowiedni sąd.
Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020 roku i dotyczy wszystkich Użytkowników, którzy założyli konto w Serwisie po tym dniu.
 2. Użytkownicy, którzy założyli konto przed 25 maja 2020 roku zostaną objęci nowym regulaminem od dnia 8 czerwca 2020 roku.
 3. Administrator ma prawo do zmiany treści regulaminu, którego nowa wersja wejdzie w życie nie wcześniej niż 14 dni po poinformowaniu o tym Użytkowników poprzez wiadomość e-mail bądź w widocznym elemencie interfejsu Serwisu.
 4. Kwestie nieporuszone w Regulaminie zostaną objęte przez przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.